วังบางขุนพรหม

posted on 06 Oct 2005 15:51 by kemkem in Bangkok

วังบางขุนพรหม

ใครรู้จักกันบ้างครับ..ว่าอยู่ตรงไหน ได้ไปอ่าน BLOG ของคุณ http://pgallery.exteen.com/เกี่ยวกับมุมเงยแสนงามที่สะพานพระราม 8 แล้วทำให้นึกได้ว่านอกจากมุมสวยงามที่มองกันอยู่นั้นด้านข้างๆ หลังแผ่นเหล็กที่บังสายตาเพื่อความเป็นส่วนตัวและปลอดภัยนั้น ก็คือ วังบางขุนพรหม ของพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (.5) หรือ ทูนกระหม่อมบริพัตร (ชื่อเต็มไว้จะไปหามาให้นะครับ จำไม่ได้) ที่นี่เค้าจะใช้คำว่า ทูนกระหม่อม นะครับ ไม่ใช้ ทูลกระหม่อม

สำหรับวังบางขุนพรหมนั้น ปัจจุบันก็จะรู้จักในนามของ แบงค์ชาตินั่นเอง ตั้งอยู่ตรงสะพานพระราม 8 ตรงแยกบางขุนพรหมนี่เอง เดี๋ยวนี้เค้าก็เปิดให้เข้าชมนะครับแต่ว่าต้องทำหนังสือเข้าชม (ถ้ายังไม่เปลี่ยนนะ) ส่วนตัวเองก็ยังไม่เคยเข้าไปข้างในอาคารเหมือนกัน เคยแต่ไปบริเวณรอบๆ เอง (โดยอาศัยเทคนิค ส่วนตัวนิดหน่อย) โดยปรกติไม่อนุญาติให้คนภายนอกเข้าไปเพราะเป็นสถานที่ราชการต้องแต่งตัวเรียบร้อยและห้ามถ่ายภาพด้วยครับ ถ้าลองขอพี่ยามดีๆ ก็คงให้เข้านะเพียงแต่เค้าจะห้ามถ่ายรูป

มาเล่าเรื่องวังนี้กันเถอะว่าแต่เอาเรื่องอะไรดีล่ะ ก็วังนี้นะครับ นับว่าเป็นวังที่มีสถาปัตยกรรมแบบยุโรปที่มีความสวยงามระดับต้นๆเชียวนะ ออกแบบโดยนายช่างชาวอิตาลี เป็นแบบ เรเนซองซ์ ยุครุ่งเรือง (ถ้าจำไม่ผิดเรียกว่า ร็อคโคโค) ตามแบบที่ทูนกระหม่อมบริพัตร ทรงโปรดในระหว่างที่ศึกษาอยู่ในประเทศยุโรป (เยอรมัน) ดังนั้นถ้าท่านก้าวเท้าเข้าไปในบริเวณวังก็จะรู้สึกว่าอยู่ในวังต่างประเทศมากกว่า

การตกแต่งทั้งภายนอก และภายใน(ไม่เคยเข้าไป เดาเอา) สวยงามมาก เพราะเป็นวังที่ได้รับการบูรณะ และดูแลอย่างดีลวดลายเสาปูนและปูนปั้นก็สมบูรณ์มาก

แต่เดิมนะ พวกฝรั่งก็จะชอบเรียกว่า บางขุนพรหม university เพราะว่าสมัยก่อนมักส่งลูกสาวเข้ามาเรียน วิชา พวกการบ้านการเรือน มารยาท ที่นี่ เพื่อให้สาวๆมีคุณสมบัติครบถ้วนตามแบบ เบญจกัลยาณี จนเป็นที่เลื่องลือ (อืมม..สาวๆแถวนี้เริ่มสนใจ)

เมื่อก่อน ในสมัย ร5 ว่ากันว่า ถ้าเรื่อง งานที่เป็นงานศิลป์พวกเย็บปักถักร้อย งานดอกไม้ หรือทำอาหารทั้งไทย ทั้งยุโรป ก็ต้องที่ วังบางขุนพรหม

มาในตอนหลังทาง ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ขอซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดภายในวังเพื่อตั้งเป็น ธนาคารแห่งประเทศไทย จนถึงปัจจุบัน

อาจยังจำกันได้ช่วงเศรษฐกิจฟองสบู่แตก ประเทศไทยพบกับค่าเงินบาทลอยตัว ว่ากันว่า เนื่องจากมีการสร้างสะพานพระราม 8 ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาทำให้ฮวงจุ้ยของที่นี่ไม่ดี เพราะหัวสะพานถือเป็นจุดอับ สะพานก็เหมือนมังกรที่มีพลัง ต่อมาจึงมีการบูรณะตกแต่งวังบางขุนพรหมใหม่อีกครั้งจากเดิมที่ทิ้งไว้จนดูเก่า เพื่อให้สวยงาม เพื่อลดพลังไม่ดีและเสริมพลังดี ให้คู่กับมังกร เหมือนหงษ์ที่คู่กับมังกรไปด้วยกัน ทำให้เห็นความสวยงามของวังบางขุนพรหมอีกครั้ง

ตอนนี้ทาง กทม เค้าก็สร้างสวนสาธารณะไว้ที่ฝั่งตรงข้ามด้วยนะ ถ้ามีโอกาสมาที่สะพานพระราม 8 เมื่อไหร่ก็อย่าลืมหันมามองบ้างนะครับ

ขอภาวนาและอธิฐานว่า ชาติหน้าขออย่าเกิดมาเป็นคนในแผ่นดินที่ไร้ป่าไม้แม่น้ำลำธารที่สะอาด แผ่นดินที่ชอุ่มด้วยพันธุ์ไม้ใหญ่น้อย ฝนตกต้องตามฤดูกาล คนมีเมตตาแม้ต่อไส้เดือนกิ้งกือ ข้าพเจ้าขอเกิดในแผ่นดินนั้น แม้ว่าจะต้องอยู่ในรูปสุนัข (แสงอรุณ รัตกสิกร)

Comment

Comment:

Tweet

ขออนุญาต Update เกี่ยวกับการเข้าชม ซึ่งปัจจุบัน ได้เปิดให้บุคคลภายนอกเข้าชมแบบ โดยไม่ต้องติดต่อล่วงหน้า แล้วเฉพาะวันจันทร์ และวันอังคาร แล้วค่ะ เวลา 9.00-12.00 น.และ 13.00-16.00 น. ค่ะ

#169 By พุทธชาด (202.90.6.36) on 2012-03-14 16:07

you share always best,that is way i visit your blog,

#168 By Dissertation Writer (59.103.213.121) on 2010-10-18 16:54

I have been visiting various blogs for my research paper help assignment. I have found your blog to be quite useful. Keep updating your blog with valuable information... Regards

#167 By research paper help (182.178.87.240) on 2010-10-01 18:32

comment6, çíàêîìñòâà ãîðîä âûáîðã ëåí îáë, çíàêîìñòâà c ïðîñòèòóòêàìè, ýêñïðýñ çíàêîìñòâà, äàãåñòàí çíàêîìñòâà àêóøà,

#166 By Mekphuzo (93.174.93.154) on 2010-07-09 20:06

comment1, çíàêîìñòâà çåëåíîãîðñêà, çíàêîìñòâà â ïåðìè job, çíàêîìñòâà - ëó÷øèé ñàéò çíàêîìñòâ,

#165 By Hhubznyv (93.174.93.154) on 2010-07-09 19:21

comment6, çíàêîìñòâà óðàëüñê êàçàõñòàí ñåêñ, çíàêîìñòâà ïî èíäåðíåòó, çíàêîìñòâà ñ àðìÿíñêèìè äåâóøêìè,

#164 By Dygjykpn (93.174.93.154) on 2010-07-09 19:09

comment6, õî÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ äåâ÷îíêàìè, çíàêîìñòâî ñ äîìèíèðóþùåé ãîñïîæîé, ïàðû æ èíòèì, áàëàêîâî -çíàêîìñòâà,

#163 By Pkqfvalw (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:47

comment3, çíàêîìñòâà àìîð àìîð, ñåêñçíàêîìñòâà â ðÿçàíè, â êîíòàêòå çíàêîìñòâà íîëèíñê, øàäðèíñê êóðãàíñêîé îáëàñòè çíàêîìñòâà,

#162 By Fnyfpoij (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:35

comment2, ñàéò çíàêîìñòâà äëÿ ñëàáîñëûøàùèé, çíàêîìñòâî ëåçáè è áèñåêñóàëîâ, óôà ïðåäëàãàþ èíòèì çà äåíüãè,

#161 By Pjsnwjzp (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:24

comment5, îáùåíèå ñ íåìöàìè çíàêîìñòâà, ñåêñ çíàêîìñòâà êðàñíîäàðå, âîëîêîëàìñê ñåêñ çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà ñ ìóñóëüìàíñêèìè äåâóøêàì,

#160 By Yftizror (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:12

comment3, çíàêîìñòâà æåíñêîå äîìèíèðîâàíèå òàøêåíò, ðàìáëåð çíàêîìñòâà ìàðàò, õî÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ ïåðìü, ñåêñ çíàêîìñòâà éîøêàð ìàðèé ýë,

#159 By Letcvrdo (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:01

comment5, èíòèì çíàêîìñòâà äåâ, ïëàòíûå çíàêîìñòâà ñ èíîñòðàíöàìè, çíàêîìñòâî áèøêåêà,

#158 By Sunrwdec (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:38

comment2, çíàêîìñòâî è îáùåíèå æåëòûé âåá, ñåêñ çíàêîìñòâà áåëîãîðñê àìóðñêàÿ, ìóæ÷èíû çíàêîìñòâî,

#157 By Tyeeovkj (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:27

comment4, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ÿïîíêàìè, ïîèñê çíàêîìñòâà â ïèòåðå, ðàìáëåð çíàêîìñòâà êàëèíèíãðàä,

#156 By Mulsnrwh (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:15

comment2, áàëàêîâî ëåãêèå çíàêîìñòâà, ñåêñ çíàêîìñòâà ïëíåòà õõõ, çíàêîìñòâà èç ðóê â ðóêè ìîñêâå,

#155 By Blxgfziy (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:04

comment2, çíàêîìñòâà ñýêñ íà îäíó íî÷, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà íîâî÷åðêàññê, ñàéò çíàêîìñòâà ñ ïîëÿêàìè, çíàêîìñòâî íîìåðà ìîáèëüíèêîâ,

#154 By Unezzdmf (93.174.93.154) on 2010-07-09 16:41

comment6, çíàêîìñòâà â óêà, íèæíåêàìñêîå çíàêîìñòâî, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà ñ èçâðàùåíèÿìè,

#153 By Bheiwmje (93.174.93.154) on 2010-07-09 16:30

comment1, çíàêîìñòâà ã. íàõîäêà, çíàêîìñòâà óêðàèíà áåðäÿíñê, ïîçíàêîìëþñü äëÿ èíòèìíûõ âñòðå÷ ñî÷è,

#152 By Ivpmldgd (93.174.93.154) on 2010-07-09 16:07

comment1, çíàêîìñòâà â ÿðàíñêå, ïîèñê çíàêîìñòâî ïî êóù¸âêå, çíàêîìñòâà äëÿ âëàäèâîñòîê,

#151 By Awgqbtrw (93.174.93.154) on 2010-07-09 15:56

comment1, çíàêîñòâà ñ èíòèìîì, ñåêñ çíàêîìñòâà îáîÿíü, æåíùèíà ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ìóæ÷èíîé, çíàêîìñòâà òîìñêà,

#150 By Dcvybknf (93.174.93.154) on 2010-07-09 15:44

comment3, ìîñêîâñêèå çíàêîìñòâà ñ àäðåñàìè, çíàêîìñòâà æåíùèíû èç ñûêòûâêàðà, ñåêñ èíòèì ñàðàòîâ çíàêîìñòâà àíàë, çíàêîìñòâà íå ðàâíûõ ïî âîçðîñòó,

#149 By Bzlqmqzy (93.174.93.154) on 2010-07-09 15:33

comment1, çíàêîìñòâà ìóæ÷èíà ñ ìóæ÷èíîé â ãîðîäå èæåâñêå, ïîçíàêîìèòüñÿ â ñìîëåíñêå, ïåðìñêèå ñåêñ çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà ãðåêè óêðàèíà,

#148 By Tohqdkig (93.174.93.154) on 2010-07-09 15:10

comment3, çíàêîìñòâà õîðîëü, çíàêîìñòâà æåíùèíà èùåò ëèçóíà äåâóøêó, íèæíèé òàãèë èíòèì óñëóãè, èíòèì çíàêîìñòâà äçåðæèíñêèé,

#147 By Eqzdyezh (93.174.93.154) on 2010-07-09 14:59

comment2, çíàêîìñòâà çàðóáåæ¸ì, êåð÷ü çíàêîìñòâî ñåêñ, õî÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ ñ áîãàòîé äåâóøêîé,

#146 By Gmywxcul (93.174.93.154) on 2010-07-09 14:48

comment1, èùó äëÿ çíàêîìñòâà æåíùèíó, ëåçáè ñïèä çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà îìñê íà ñîò. òåë.,

#145 By Zxbizzpf (93.174.93.154) on 2010-07-09 14:13

comment3, èùåì ñïîíñîðîâ èíòèì, çíàêîìñòâà òðàíñ ãåðäàìè, íî÷íûå ñåêñ çíàêîìñòâà,

#144 By Atvjbpqr (93.174.93.154) on 2010-07-09 14:02

comment2, çíàêîìñòâà òàøêåíòà, çíàêîìñòâî ìóñóëüìàíå â àñòàíå, çíàêîìñòâà âîðîíåæ ñâàäüáà, ñåêñ çíàêîìñòâà í.÷åëíû äåâóøêè,

#143 By Cyouonva (93.174.93.154) on 2010-07-09 13:40

comment1, çíàêîìñòâà ñ êîðåÿíêàìè â ìîñêâå, èíòèìçíàêîìñòâî â ìèàññå, çíàêîìñòâî äëÿ ñåêñà â êðîíøòàäòå, áäñì çíàêîìñòâà ëó÷øèé ñàéò,

#142 By Hqwcsnhd (93.174.93.154) on 2010-07-09 13:17

comment6, ñåêñ çíàêîìñòâà â éîøêàð-îëà, çíàêîìñòâà øàäðèíà èðèíà âëàäèìèðîâíà, çíàêîìñòâà ñ äàìîé çà 50, çíàêîìñòâà ñ ëåçáè,

#141 By Ayjzktfj (93.174.93.154) on 2010-07-09 13:06

comment6, çíàêîìñòâà íîâàÿ êàõîâêà íîâîñòü, çíàêîìñòâà â íèêîëàåâ, êàëóãà äåâóøêà çíàêîìñòâî, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà ÿðîñëàâëü,

#140 By Dlgvkwkw (93.174.93.154) on 2010-07-09 12:44

comment5, çíàêîìñòâà äëÿ âçðîñëûõ â õàáàðîâñêå, çíàêîìñòâà êðàñíîÿðñêèéêðàé, èùó çíàêîìñòâà ðàäè ñåêñà óëàíóäý,

#139 By Eyczledl (93.174.93.154) on 2010-07-09 12:21

comment4, ñåêñ çíàêîìñòâà â ëåíñêå, õî÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ëåñáèÿíêîé, çíàêîìñòâà òóëüñêàÿ îáëàñòü óçëîâàÿ, çíàêîìñòâà ðàäè ëþáâè,

#138 By Yungdcha (93.174.93.154) on 2010-07-09 11:58

comment3, êèíãèñåïï èíòèì, íåôòåêàìñê çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâî â íîâîðîññèéñêå êðàñíîäàðå, çíàêîìñòâà ïî íîâîñèáèðñêó,

#137 By Rcsezmfn (93.174.93.154) on 2010-07-09 11:36

comment1, çíàêîìñòâà ôëèðò ïëàíåò, çíàêîìñòâà äëÿ ðàçâåäåííûõ, çíàêîìñòâà ñ àçèàòîì àçèàòêîé, çíàêîìñòâà áàðíàóë ïîäðîñòêè,

#136 By Tlzvisnx (93.174.93.154) on 2010-07-09 11:14

comment4, ã.ïñêîâ çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà â ñàìàðå è òîëüÿòòè, ëîâåïëàíåò-ñåêñçíàêîìñòâà, ñàéò çíàêîìñòâî ñøà,

#135 By Xwaoyzht (93.174.93.154) on 2010-07-09 10:51

comment6, çíàêîìñòâà ñ àðìÿíêàìè, çíàêîìñòâî â ñåòè îò ìàíêóáóñà, ñåêñ çíàêîìñòâà â ìàéêîïà, çíàêîìñòâà ñ ãîðîäà áàëõàø,

#134 By Zkrcrfoq (93.174.93.154) on 2010-07-09 10:28

comment4, çíàêîìñòâà â äæàíêîå, çíàêîìñòâà õðüêîâà, çíàêîìñòâà â ãåëåíäæèêå îãàíåñ îâàìèêÿí, ñàéòû çíàêîìñòâà â òàãàíðîãå,

#133 By Avjvesft (93.174.93.154) on 2010-07-09 10:06

comment6, çíàêîìñòâà â êðàñíîÿðñêå àìóð, ëåñáè çíàêîìñòâà íèæíåâàðòîâñê, çíàêîìñòâî áèøêåêà, àðìåíèÿ çíàêîìñòâà ãþìðè,

#132 By Udrekung (93.174.93.154) on 2010-07-09 09:43

comment1, àðìÿí çíàêîìñòâà, äåâóøêè êîòîðûå õîòÿò ïîçíàêîìèòüñÿ òîáîëüñê, èíòèì çíàêîìñòâà êðàñíîçàâîäñê,

#131 By Qauycjku (93.174.93.154) on 2010-07-09 08:58

comment4, êîïðî èíòèì, ãîðîä ðóçà ìîñêîâñêîé îáëàñòè çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà â ìàññà÷óñåòñå,

#130 By Pkrxzzfk (93.174.93.154) on 2010-07-09 08:14

comment2, çíàêîìñòâî òîëüêî äëÿ áðàêà, ãîðîä ïàëåðìî çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâî è ïåðåïèñêà ñ èíîñòðàíöàìè, èíòèì çíàêîìâñòâà âîðîíåæ,

#129 By Mcatjmub (93.174.93.154) on 2010-07-09 06:40

ZiKvUM <a href="http://crdkmwqfakei.com/">crdkmwqfakei</a>, [url=http://oljiahxrazqv.com/]oljiahxrazqv[/url], [link=http://jlqybftaallt.com/]jlqybftaallt[/link], http://gsgmsxculvww.com/

#128 By juudfqvd (93.174.93.154) on 2010-07-09 06:01

HfmzeP <a href="http://dbcbqikoplkb.com/">dbcbqikoplkb</a>, [url=http://psmqtsqthfub.com/]psmqtsqthfub[/url], [link=http://oeaqxwzpyuyh.com/]oeaqxwzpyuyh[/link], http://nextsgcchced.com/

#127 By elfslhlha (93.174.93.154) on 2010-07-09 03:54

Very nice site!

#126 By uiryyopw (96.31.86.184) on 2010-06-25 02:55

Very nice site! is it yours too http://oieypxa.com/oryrvsr/4.html

#125 By uiryyopw (96.31.86.184) on 2010-06-25 02:55

Very nice site! [url=http://oieypxa.com/oryrvsr/2.html]is it yours too[/url]

#124 By uiryyopw (96.31.86.184) on 2010-06-25 02:55

Very nice site! <a href="http://oieypxa.com/oryrvsr/1.html">is it yours too</a>

#123 By uiryyopw (96.31.86.184) on 2010-06-25 02:55

<a href="http://jevhhicesrdiiwq.com">bowazdpnwudhske</a> http://jolgwrnbsdzmfzn.com [url=http://teblziqtjtkdgle.com]cxdjzmvpelykuah[/url]

#122 By zvatvszlsp (94.102.52.87) on 2010-05-06 10:43

<a href="http://drfqckxldveedov.com">jiunjmedujatwvv</a> http://lovadacyqxqhixn.com [url=http://jlnpawdyvhtheyi.com]pxmucczlvesghip[/url]

#121 By wngddojzal (94.102.52.87) on 2010-05-02 01:33

Very nice site!

#120 By eoiptopt (213.96.236.94) on 2009-10-04 03:27